Image by Presian Nedyalkov

ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐ

100 ակր գործընկերություն Թեյլոր Յարդում -

Նամակ մտադրության

100 ակր գործընկերություն

Projectրագրի Org աղյուսակ

Paseo Del Rio Flyer

Screen Shot 2020-05-21 at 5.33.52 PM.png
100AP Org Chart_022521.jpg
Screen Shot 2021-11-15 at 3.17_edited.jpg

Լոս Անջելեսի քաղաք

Paseo del Río, Դիզայնի ծառայություններ - TOS ամփոփագիր

Screen Shot 2020-12-18 at 1.52.06 PM.png
TOS 8_21.png

MRCA Paseo del Río, Community Engagement-RFP

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ